(Đề An Nam tạp chí số 1 ở Hàng Lọng)

Thả chiếc thuyền nan bé tẻo heo
Cũng buồm, cũng cột, cũng giây lèo
Nghìn trùng sóng gió ba khoang nứa
Bốn mặt non sông một mái chèo
Những hẹn nước mây thu mấy độ
Thử xem giời biển rộng bao nhiêu
Con đường vô hạn vui chăng tá?
Mà hỡi giòng sông tiếng nước reo


Nguồn:
1. Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932
2. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945