Của Tản Đà làm ra để tự mừng khi cưới vợ

Trác lạc tiên sinh thiên hạ sĩ
Kiều tu nương tử hoạ trung nhân
Sự nhân duyên ai chắp sợi tơ mành
Ông tạo hoá khéo xoay vần nên thế thế
Tản lĩnh, Hát giang, giang san chung tú khí
Ngộ tuy kỳ, diệc lý sở đương nhiên
Ngọn đuốc hoa tiêu vạn hộc thu phiền
Đài phi phụng, mộng du tiên giờ đã bén
Rầm tháng chạp Duy Tân năm thứ chín
Hội trăm năm xin nguyện bóng giăng già
   Nhân sinh đệ nhất thực là!


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932