23.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
9 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 15/07/2013 17:30 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/12/2013 15:13 bởi hongha83
Phạm Phú Thứ 范富庶 (1821-1882) trước tên là Phạm Hào, khi đỗ tiến sĩ được vua Thiệu Trị đổi tên là Phú Thứ, tự Giáo Chi 教之, hiệu Trúc Đường 竹堂, biệt hiệu Giá Viên 蔗園. Ông là một đại thần triều Nguyễn. Ông sinh ở làng Đông Bàn, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1842, ông thi Hương đậu Giải nguyên, năm 1843 thi Hội đỗ Hội nguyên Tiến sĩ, được bổ làm Tri phủ Lạng Giang, Tổng đốc Hải An, Tham tri bộ Binh, Thượng thư Bộ Hộ. Ông được cử làm phó sứ trong phái bộ Phan Thanh Giản sang Pháp. Phạm Phú Thứ là người có nhiều tư tưởng canh tân. Ông mất năm 1882, thọ 61 tuổi. Sau khi mất, ông được truy tặng Hiệp biện Đại học sĩ. Phạm Phú Thứ để lại nhiều thơ văn, trong đó có Tây hành nhật ký, Tây phù thi thảo, Giá Viên toàn tập, v.v...

 

Tuyển tập chung