Trong mơ kinh hãi nói tha hương,
Ngồi dậy đèn chong - đêm thật trường.
Tùng cúc chưa từng về chốn cũ,
Gió sương đã tới tận trùng dương.
Trên lầu thong thả ngồi nghe trống,
Bên sách lạnh lùng thử đốt hương.
Quần áo vẫn mang cho tới sáng,
Bên sông thu hứng gửi ngàn phương.

tửu tận tình do tại