03/10/2023 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nguyệt sơ ngũ hàn bất thành mị trung dạ khởi toạ chí đán thư thử
九月初五寒不成寐中夜起坐至旦書此

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2022 13:20

 

Nguyên tác

夢中驚說是他鄉,
依枕燒燈聽夜長。
松菊未能歸故里,
風霜況以近重陽。
譙樓更永徐敲鼓,
書幌寒深試爇香。
非褐不辭凌晓望,
江城秋興寄蒼茫。

Phiên âm

Mộng trung kinh thuyết thị tha hương,
Y chẩm thiêu đăng thính dạ trường.
Tùng cúc vị năng quy cố lý,
Phong sương huống dĩ cận trùng dương.
Tiều lâu cánh vĩnh từ xao cổ,
Thư hoảng hàn thâm thí nhiệt hương.
Phi hạt bất từ lăng hiểu vọng,
Giang thành thu hứng ký thương mang.

Dịch nghĩa

Trong mộng kinh hãi nói là tha hương,
Dựa gối soi đèn nghe đêm dài.
Tùng cúc con chưa được quay về làng cũ,
Gió sương huống đã gần trùng dương.
Chòi gác trên thành, nghe tiếng trống điểm canh từ tốn,
Bên màn sách, rét nhiều thử đốt hương.
Không rời quần áo vải thô cho đến sáng,
Giang thành thu hứng gửi mênh mang.

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Trong mơ kinh hãi nói tha hương,
Ngồi dậy đèn chong - đêm thật trường.
Tùng cúc chưa từng về chốn cũ,
Gió sương đã tới tận trùng dương.
Trên lầu thong thả ngồi nghe trống,
Bên sách lạnh lùng thử đốt hương.
Quần áo vẫn mang cho tới sáng,
Bên sông thu hứng gửi ngàn phương.
Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thuật hoài (Dịch thơ danh nhân họ Phạm), NXB Hội nhà văn, 2021

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Cửu nguyệt sơ ngũ hàn bất thành mị trung dạ khởi toạ chí đán thư thử