Mấy tuần trăng Tam Tương nấn ná,
Khói Sở Giang nhuốm nửa áo này.
Mộng về quê cũ đang say,
Ầm ào tiếng sóng bỗng lay gối nằm.