Lâng lâng đi giữa Tương Tư
Quế Lâm sông nước lững lờ thuyền trôi
Chưa mòn nhát kiếm tướng tài
Đàn ngu vẳng tiếng năm dây bổng trầm
Thiết lô trăng chiếu vẩy thêm
Vòi Voi nắng hắt lông chim ánh vàng
Nào trong phủ viện các quan
Ai xem cảnh đẹp sẵn sàng chờ đây