安子山龍洞寺

蒼蘿寒磴苦躋攀,
才到松門便解顏。
一簇樓臺藏世界,
四時花鳥別人間。
隔林有恨猿啼月,
倚榻無言僧對山。
安得身輕除物累,
紫霄峰頂伴雲閒。

 

Yên Tử sơn Long Động tự

Thương la hàn đặng khổ tễ phan,
Tài đáo tùng môn tiện giải nhan.
Nhất thốc lâu đài tàng thế giới,
Tứ thời hoa điểu biệt nhân gian.
Cách lâm hữu hận viên đề nguyệt,
Ỷ tháp vô ngôn tăng đối san.
An đắc thân khinh trừ vật luỵ,
Tử Tiêu phong đỉnh bạn vân nhàn.

 

Dịch nghĩa

Gắng trèo lên trong đám dây leo xanh rậm và bậc đá lạnh,
Vừa đến cửa chùa đã thấy khoẻ khoắn.
Một cụm nhà cao dấu trong trần thế,
Bốn mùa hoa chim, cách biệt người đời.
Bên kia rừng có tiếng vượn ai oán hót dưới trăng,
Tựa vào giường không nói, nhà sư nhìn núi.
Sao có được tấm thân nhẹ, đứng ngoài vật luỵ,
Đứng trên ngọn Tử Tiêu, làm bạn với mây nhàn.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Dây chằng bậc lạnh cố lách lên,
Đến cửa chùa rồi mệt mỏi quên.
Một cụm lâu đài ngoài thế tục,
Bốn mùa xuân cả khác nhân gian.
Dưới trăng, vượn hót rừng ai oán,
Ngắm núi, tựa giường sư nhập thiền.
Sao được nhẹ mình buông vật luỵ,
Tử Tiêu đỉnh núi bạn mây nhàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bám dây, bậc lạnh gắng trèo lên,
Tới được cửa tùng mới nhẹ tênh.
Một cụm lầu đài lánh thế tục,
Bốn mùa hoa điểu xa phàm miền.
Tựa giường nhìn núi sư yên lặng,
Oán hận ngóng trăng vượn hú rền !
Vui được thân nhàn không vật luỵ,
Tử Tiêu mây đỉnh bạn thênh thênh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Ngô Thế Long

Dây chằng đá lạnh, khó vin men,
Vừa đến rừng tùng, mắt rạng lên.
Một dãy lâu đài, riêng thế giới,
Bốn mùa hoa cỏ, chốn thần tiên.
Cách rừng vượn hú trăng tê tái,
Tựa tháp sư nhìn núi lặng yên.
Lòng ước nhẹ tênh không tục luỵ,
Mây nhàn núi Tử kết lương duyên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Khổ leo bậc lạnh vịn dây lan
Vừa đến cửa tùng mỏi mệt tan
Một cụm đền chùa chìm trần thế
Bốn mùa hoa hạc cách nhân gian
Bên rừng vượn hót hờn trăng hận
Sư tựa giường yên ngắm núi ngàn
Mong được nhẹ thân trừ tục luỵ
Tử Tiêu đỉnh núi bạn mây nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gắng trèo bậc đá rậm leo xanh,
Vừa đến cửa chùa thấy khoẻ nhanh.
Một cụm nhà cao ẩn cõi thế,
Bốn mùa chim hoa cách kinh thành.
Dưới trăng bên núi vượn ai oán,
Tựa cửa sư nhìn lặng vọng thanh.
Sao được nhẹ tênh ngoài tục luỵ,
Tử Tiêu đứng ngọn bạn mây lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bậc lạnh dây xanh gắng bước lên
Cửa chùa vừa đến mệt liền quên
Lâu đài một cụm đâu trần tục
Hoa điểu tư mùa tựa cõi tiên
Dựa tháp không lời sư ngắm núi
Bên rừng ôm hận vượn gào trăng
Thân nhàn mong được không vương luỵ
Mây núi cùng ta kết bạn hiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời