Lên chùa ngồi nhặt cỏ may
Đường xa gối mỏi, thõng tay giang hồ
Bỗng dưng ran một tiếng: "vô"
Thì ra bia bọt còn chờ dưới khe.


17-09-2006

Nguồn:
1. Báo Anh ninh thế giới, tháng 10-2006
2. Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012