Nguyễn Phúc Hồng Vịnh 阮福洪詠 (1851-?) hiệu Như Như đạo nhân 如如道人, là con thứ ba của Trấn Biên quận công Nguyễn Phúc Miên Thanh, cháu nội vua Minh Mạng. Tác phẩm có Tiên Thuý Động Thiên ngâm sao, Đào Trang tập.

 

Đào Trang tập - 陶莊集

Tiên Thuý Động Thiên ngâm sao - 鮮翠洞天吟鈔