Ếch ngồi đáy giếng nửa gang tay,
May tới Tào Khê thấy biển đây
Hôm ấy được nhiều tôn túc gặp,
Ân cần chỉ dạy phép tu hay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)