Đầu núi Hàm Long nắng nhạt vương,
Khách thơ cầu Bá tới mai hương.
Ngũ Hồ diệu hoạ tình càng nhã,
Nhị Khích di phong nghĩa vẫn thường.
Câu Khúc lầu đài truyền vận sự,
Diễm Xuyên trăng khói tắm ân quang.
Hững hờ mây toả trôi lơ lửng,
Chớ lẫn đem văn tới thảo đường.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)