Vắng lặng đêm khuya, tứ khách cô
Trăng trong như nước, mộng mơ hồ
Trong thành cửa đóng dường thôn tịch
Chỉ khác không nghe giã gạo hò

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)