Tây Hồ danh thắng tiếng lâu nay
Vùi lúc hoa sen nước biếc lay
Dưới lá cá bơi dòng bạc chảy
Trong gương ong ghé hạt hồng đầy
Chèo mê mưa thắm mây xanh biếc
Thuyền ruổi dòng trong gió ngát hây
Thế giới long lanh ngời vạn khoảnh
Đài vàng chín phẩm nhất là đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)