Đường núi quanh co giáp Khúc A
Cheo leo nghĩ sợ hại dân ta
Xe đi chưa tới kinh hồn vía
Đã chắc bình an một chuyến qua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)