Nguyễn Phúc Hồng Vịnh 阮福洪詠 (1851-?) hiệu Như Như đạo nhân 如如道人, là con thứ ba của Trấn Biên quận công Nguyễn Phúc Miên Thanh, cháu nội vua Minh Mạng. Tác phẩm có Tiên Thuý Động Thiên ngâm sao, Đào Trang tập.