Dương Lâm 楊琳 (1851-1920) hiệu Vân Hồ 雲湖, Quất Bình, Quất Tẩu, Mộng Thạch, quê ở huyện Sơn Minh, tỉnh Hà Đông (nay thuộc huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây). Ông là em của Dương Khuê 楊珪, đỗ giải nguyên, làm quan đến chức thượng thư.

Tác phẩm của ông có Vân Đình thi văn tập gồm cả thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm, bộc lộ tư tưởng hưởng lạc, làm “lúc nhàn sau cơn say”.

 

Thơ dịch tác giả khác