Lắng đón chờ nghe giọng yến oanh
Bức tranh Lạc xã vẻ chưa thành
Sáu mươi tuổi hạc đời còn trẻ
Năm cũ hồ ao mộng vẫn lành
Chẳng vướng điều lo đầu cũng bạc
Không theo Tịch chướng mắt toàn xanh
Mẹ cha già tuổi xem con múa
Cười hỏi con nay tuổi mấy canh