Bạn làng thơ bảo ca nhi là Ấu Mai tự ý ngâm một câu thi cũ để lấy vần cuối cùng làm vần tức tịch. Ca nhi ngâm rằng: "Ơi người mặc khách kẻ tao nhân". Thế là chữ "nhân" là chữ hạn vận

Gẫm mình chưa đúng bậc thi nhân
Vui thú ngâm nga phải lựa vần
Niêm luật tám câu gieo chớ lỗi
Trắc bình bảy chữ đối cho cân
Thử nghề bút chiến hơn trăm trận
Giựt giải phong tao nỏ mấy lần
Giữa hội trùng dương đông đủ mặt
Theo đòi lão lại cứ lần đân


(1939, năm Kỷ Mão, 63 tuổi)

Nguồn: Ưng Bình Thúc Giạ Thị - Cuộc đời và tác phẩm, Triệu Xuân sưu tầm biên soạn, NXB Văn học, 2008