Bánh xe, hòn đạn, tháng ngày trôi...
Lẩn thẩn niên hoa sáu chục rồi!
Đời thấy buổi nay, đầu bạc quách!
Nước còn chi nữa, sử xanh thôi!
Sách đèn mượn tỉnh năm canh điệp,
Thời khắc khôn dìu một chiếc thoi!
Ngán lắm! Vợ con nào có hiểu?
Muốn ta cầu những chuyện hên, xui??

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)