Lời nói đầu
Nguyễn Hữu Vinh

Chúng ta đã thưởng thức thơ (viết bằng chữ quốc ngữ), ca Huế, ca trù, hò, tuồng của thi ông Ưng Bình Thúc Giạ Thị, một nhà thơ lừng lẫy của miền sông Hương núi Ngự. Nói đến sự nghiệp văn chương của thi ông mà không nhắc đến thơ chữ Hán của thi ông là một điều thiếu sót lớn. Thi ông Ưng Bình Thúc Giạ Thị đã để lại cho kho tàng văn học Việt Nam tất cả 197 bài thơ chữ Hán, nếu kể một bài thơ thuộc loại tám câu, thì thi ông đã sáng tác hơn 200 bài theo lối thơ Đường luật. Phần nhiều đều là những bài thơ thật tuyệt vời không những về hình thức lẫn nội dung.

Thơ chữ Hán của Ưng Bình có những đặc điểm sau đây:

1. Nói chung, thi ông xoay quanh chữ “Tình”. Tình đối với núi sông non nước, tình đối với thiên nhiên, tình bạn thơ ca, tình bạn ở quan trường, tình…

 

 1. Huyền Không động
  4
 2. Vãn bộ tự Bình Thuận tỉnh thành chí Phan Thiết hải tấn
  2
 3. Trung thu dạ ký hoài Trường An du hữu
  3
 4. Trung thu dạ bạc chu Đà Nẵng
  2
 5. Hí trường quan Đông Chu liệt quốc diễn kịch
  2
 6. Ngẫu tác
  1
 7. Độc “Cổ kim hoạt kê liên thoại”
  2
 8. Thu nhật vãn Thanh Châu hải ngạn dữ Điện Bàn thái thú Trọng Luân thị đối chước
  2
 9. Để lị Hoà Vinh tri huyện
  2
 10. Hoạ Tống Sơn Vũ Đình Khôi tiên sinh ký hoài nguyên vận
  2
 11. Phụng hoạ nguyên nhật ứng chế (Chưng thường trở đậu nhật quyền quyền)
  2
 12. Phụng hoạ ngự triều bái khánh lưỡng tôn cung ứng chế
  2
 13. Hoạ Mộng Si Nguyễn tiên sinh, tức ông Hiệu Thuyết, lục thập thọ nguyên vận
  2
 14. Hoạ lại bộ Hồng Lô Nguyễn Hy tự Hỷ Thần tiên sinh cảm tác nguyên vận
  2
 15. Hoạ Phan Lang quận y quan Phan Kỉnh Chỉ ký hoài nguyên vận
  2
 16. Hoạ Kinh Lịch Phan Quý Đài vịnh cúc nguyên vận
  2
 17. Đông thập nguyệt Hàn giang giang lộ ngộ Lai Châu ca cơ
  1
 18. Đông thập nguyệt thập tam nhật công hạ giai thuộc nha tú tài Trần Văn Xước, kiểm thảo Mai Khắc Dĩ, biên tu Bùi Xuân Lãm phiếm chu Hãn giang lãm cảnh tức sự
  2
 19. Hoạ Quảng Trị niết sứ Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh thu dạ độc toạ nguyên vận
  2
 20. Kinh lịch Phan Cần Giang đông dạ chu phóng biệt hậu thị dĩ thi bộ vận dĩ đáp
  2
 21. Hoạ Quảng Trị niết sứ Hồ Hữu Nguyên thu dạ phiếm du Hãn giang nguyên vận
  2
 22. Tân Dậu trùng cửu sơn du
  2
 23. Bính Dần xuân nhật ngẫu ngâm
  2
 24. Bính Dần thượng nguyên quỹ ty thuộc dĩ tửu nhục tính thị dĩ thi
  3
 25. Ất Sửu niên cửu nhật đăng cao tính thám hiếu nhi chi mộ vu Thuận Lý sơn phân
  2
 26. Bính Dần xuân hữu hoài ca cơ Mộng Vị tính phụng chư thi hữu
  2
 27. Bính Dần niên xuân Đinh tế ngẫu thành
  2
 28. Hoạ Hoài Trân thị hạ thủ vãn diểu nguyên vận
  2
 29. Nhâm Tuất thu dạ đồng kinh lịch Phạm Loan, kiểm thảo Tôn Thất Đãi phiếm chu Linh giang giai Minh Cầm đồn quan tịnh bí lãm Hoành Sơn
  2
 30. Nhâm Tuất cửu nhật du Long Đại sơn
  2
 31. Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt thất nhật giai Bố Trạch huyện doãn Bùi Văn Ưu, kinh lịch Phạm Loan, thừa phái Tôn Thất Đãi chu vãng Phong Nha lãm Tiên tự động, đáo động khẩu thời nhập mộ, đình bạc ư giang thứ dĩ sĩ, đối cảnh thành ngâm
  3
 32. Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt bát nhật tảo thừa châu nhập Phong Nha Tiên tự động
  2
 33. Nhâm Tuất đông hành hạt Lệ sơn ngộ thị độc Lê Bính tiên sinh vinh quy chiêu du
  2
 34. Hoạ Loan Giang hiệp tá Đỗ Phú Túc tướng công đề tặng nguyên vận
  2
 35. Mông tổng đốc trí sự Loan giang Đỗ Phú Túc tướng công trịch tứ giai chương bộ vận dĩ đáp
  2
 36. Hoạ Phan Kỉnh Chỉ thu dạ phiếm chu Hương giang nguyên vận
  2
 37. Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 1
  2
 38. Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 2 - Tự thuật cảm hoài
  2
 39. Hoạ đồng thành phủ viện đường Mỹ Đàm khiếu Tam Lữ tiên sinh khất hồi dưỡng kha lưu giản nguyên vận kỳ 3 - Tự trào
  2
 40. Hoạ đồng thành phủ viện Bồ Nguyên Tôn Thất Chử tiên sinh xuân nhật ký hoài Quảng Nghĩa án sát Kính Đình Ưng Trình huynh nguyên vận
  2
 41. Hoạ đồng thành phủ viện Tôn Thất Chử tiên sinh Đinh tế nguyên vận
  2
 42. Hoạ Loan Giang hiệp tá trí sự Đỗ Phú Túc tiên sinh trung thu dạ phiếm nguyên vận
  2
 43. Hoạ Loan Giang hiệp tá trí sự Đỗ Phú Túc tiên sinh cửu nhật nguyên vận
  2
 44. Xuân nhật mông Thái Thường tự khanh hưu ông Võ Thái tiên sinh hoài ký giai chương hoạ vận dĩ đáp
  2
 45. Hoạ Quảng Bình đồng thành Phiên Sứ Ngọc Trang Hoàng Kiêm tiên sinh thuyên thăng Hà Tĩnh tuần phủ lưu giản nguyên vận kỳ 1
  2
 46. Hoạ Quảng Bình đồng thành Phiên Sứ Ngọc Trang Hoàng Kiêm tiên sinh thuyên thăng Hà Tĩnh tuần phủ lưu giản nguyên vận kỳ 2
  2
 47. Hoạ Kỉnh Chỉ Phan y quan hoài thuật Lai Châu ca cơ nguyên vận
  2
 48. Thất tịch
  2
 49. Trùng dương vãn giai Mộng Xuân thị Hồ Quý Tăng tiên sinh tịnh tam ngũ tri kỷ phiếm chu Động Hải
  2
 50. Hựu điệp tiền vận
  2
 51. Thu dạ đồng Đào Trang Hường Vịnh tiên sinh điệp Đỗ Phủ “Thu hứng” thi chi vận
  2
 52. Nhật Lệ giang vãn diểu
  2
 53. Du Thần Đinh sơn
  2
 54. Ất Sửu trung thu hậu hoạ Đông Chi thị cảm Như Vân ca nhi tại thời nguyên vận
  2
 55. Hoạ Đông Chi thị thu tiêu ngoạ bệnh nguyên vận
  2
 56. Quảng Bình niết thử dạ yến ca cơ Đại Châu thị tịch mông Đặng Như Khanh văn ông tức ông Cống Lịch đề tặng bộ vận dĩ đáp
  2
 57. Thu cửu nguyệt sơ tứ dạ, tri kỷ ngũ lục nhân hội vu niết ty đối tửu, thích hữu Đại Châu ca cơ tiền lai hiến khúc, Cát Xuyên thi ông diệc huệ lai thẩm âm đề vịnh, nhân bộ vận nhị thủ chí kỳ sự kỳ 1
  2
 58. Thu cửu nguyệt sơ tứ dạ, tri kỷ ngũ lục nhân hội vu niết ty đối tửu, thích hữu Đại Châu ca cơ tiền lai hiến khúc, Cát Xuyên thi ông diệc huệ lai thẩm âm đề vịnh, nhân bộ vận nhị thủ chí kỳ sự kỳ 2
  2
 59. Văn thi ông Cát Xuyên tiên sinh thu cửu nguyệt nhị thập cửu dạ khách trung ngoạ bệnh ký thị kỳ 1
  2
 60. Văn thi ông Cát Xuyên tiên sinh thu cửu nguyệt nhị thập cửu dạ khách trung ngoạ bệnh ký thị kỳ 2
  2
 61. Hoạ Nhữ Ngọc Hồ Quý Thiều tiên sinh trung thu ký hoài chi tác
  2
 62. Đắc Hoa Hải tình tăng, tức ông Hiệu Thuyết, lai giản hỷ phục nguyên vận
  2
 63. Đắc Lâm Viên y viện phó y quan Phan Kỉnh Chỉ ký hoài giai chương hoạ vận dĩ đáp
  2
 64. Hoạ Đông Chi thị vu Tuyên Hoá huyện nha nhật mộ chu thứ hồi trình nguyên vận
  2
 65. Hoạ Đông Chi thị xuân dạ chu hành hướng Liễu độ nguyên vận
  2
 66. Quý Hợi lạp nhị thập nhị dạ đề thị Đông Chi, Tử Lan nhị thi hữu
  2
 67. Quý Hợi lạp nhị thập ngũ dạ đắc Thiếu Nguyên đáp hoạ chư giai tác hỷ phục
  2
 68. Phụng hoạ nguyên nhật ứng chế (Tiên nguyên hoa thảo nhật phồn xương)
  2
 69. Hoạ Cung Bảo Hà Nguyên đại nhân Giáp Tý nguyên đán thí bút nguyên vận
  2
 70. Hoạ Đông Chi thị thu hoài nguyên vận
  2
 71. Xuân nhật hữu hoài Linh giang cựu hữu
  2
 72. Giáp Tý xuân tam nguyệt nhị thập cửu dạ chiêu ẩm tác thi mệnh cầm đề thị
  2
 73. Giáp Tý thu cửu nguyệt thập ngũ nhật dạ vu niết thự khai diên Đông Chi thị ngâm thị nhất luật bộ vận tương thù kỳ 1
  2
 74. Giáp Tý thu cửu nguyệt thập ngũ nhật dạ vu niết thự khai diên Đông Chi thị ngâm thị nhất luật bộ vận tương thù kỳ 2
  2
 75. Giáp Tý thu cửu nguyệt ngâm thị Đông Chi
  2
 76. Giáp Tý Quảng Bình niết thự tửu diên đề tặng sứ toạ ký lục Thanh Trai
  2
 77. Hoài ký Đông Trì cựu hữu, nộ Đông Chi thị nguyên vận
  2
 78. Giáp Tý đông dạ vu Quảng Bình niết thự chiêu Đông Chi thị tịch thoại
  2
 79. Bính Dần ngũ nguyệt dĩ Quảng Bình án sát sứ mông thăng hồi kinh Học bộ thị lang lâm hành lưu giản
  2
 80. Yết Phương Bá Hồ Nhữ Ngọc tiên sinh mộ, thứ Đông Phố nguyên vận
  2
 81. Cổ học viện hàn đông ngẫu ngâm
  2
 82. Độc y quan Kỉnh Chỉ thị Phan Văn Hy đề cựu thừa lương các tại Tùng luật tấn thứ kỳ vận phục thị
  2
 83. Hoạ hộ bộ thượng thư Bình Nam Nguyễn Khoa Tân tiên sinh cửu nhật nguyên vận
  3
 84. Hoạ Bàn Sa Nguyễn tiên sinh, tức ông Nguyễn Đình Tiến, thu bạc Xuân Hoà độ hữu hoài mỹ nhân nguyên vận
  2
 85. Hoạ Mộng Si tiên sinh, tức ông Hiệu Thuyết, cửu nhật ký hoài nguyên vận
  2
 86. Độc hiệp tá Trí Chánh Tĩnh Trai Hoàng tiên sinh Mạnh Trí viên đình tân vịnh tứ thủ đáp hoạ nguyên vận kỳ 1
  2
 87. Độc hiệp tá Trí Chánh Tĩnh Trai Hoàng tiên sinh Mạnh Trí viên đình tân vịnh tứ thủ đáp hoạ nguyên vận kỳ 2
  2
 88. Độc hiệp tá Trí Chánh Tĩnh Trai Hoàng tiên sinh Mạnh Trí viên đình tân vịnh tứ thủ đáp hoạ nguyên vận kỳ 3
  2
 89. Độc hiệp tá Trí Chánh Tĩnh Trai Hoàng tiên sinh Mạnh Trí viên đình tân vịnh tứ thủ đáp hoạ nguyên vận kỳ 4
  2
 90. Tháo phỏng Hà Nội Khai Trí Tiến Đức hội quán
  2
 91. Hoạ thượng thư trí sự Chu Khuê Ưng Đồng tiên sinh lục thập tự thọ tịnh xuân thủ thí bút nguyên vận
  2
 92. Hoạ Quốc Sử quán thượng thư Bàn Sa Nguyễn Đình Tiến tiên sinh trí sự lưu giản nguyên vận
  2
 93. Hoạ hiệp tá trí sự Thương Xuyên Tôn Thất Tế tiên sinh lục thập tự thọ tịnh xuân nhật thí bút nguyên vận
  2
 94. Bộ Ưng Tôn Thúc Thuyên thị đề tặng Lệnh Khê nữ sĩ nguyên vận
  2
 95. Hoạ Trị Bình phủ viện Thúc Thuyên thị Ưng Tôn Nhâm Thân cửu nhật nguyên vận
  2
 96. Tuý Dương Phi cúc kỳ 1
  2
 97. Tuý Dương Phi cúc kỳ 2
  2
 98. Kinh Triệu doãn hồi hưu
  2
 99. Viên lâm tức sự
  2
 100. Hoạ thị độc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận kỳ 1
  2
 101. Hoạ thị độc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận kỳ 2
  2
 102. Hoạ thị độc Hồ Trai Phạm Khắc Khoan tiên sinh hồi hưu lưu giản nguyên vận kỳ 3
  2
 103. Quý Dậu cửu nhật ước hộ bộ thượng thư Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh đăng cao thích nhân phong vũ bất quả
  2
 104. Đáp hoạ Kỉnh Chỉ thị Phan Văn Hy hiền hữu ký hoài nguyên vận
  2
 105. Bộ hiệp tá Chu Khuê Ưng Đồng tiên sinh nhàn cư mạn hứng nguyên vận kỳ 1
  2
 106. Bộ hiệp tá Chu Khuê Ưng Đồng tiên sinh nhàn cư mạn hứng nguyên vận kỳ 2
  2
 107. Quý Dậu thủ hạ giai Nại Viên Ưng Nghệ, Lan Đình Ưng Bộ, Thúc Đồng Ưng Loại, Thanh Chi Ưng Thông tòng Bình Định tỉnh án sát sứ Thiếp Thiết, Phù Cát huyện doãn Thái Văn Chánh phóng Linh Phong cổ tự
  2
 108. Bình Nam Nguyễn Khoa Tân tiên sinh vu Ba La giảng thuyết hải triều âm tự trào hữu thi tương thị bộ vận dĩ thù
  2
 109. Quý Dậu đông thập nguyệt thập nhị nhật giai Hồ Trai tiên sinh nghệ Trương bác sĩ mỹ tự Xướng Viên Cư liên ngâm kỷ thắng
  2
 110. Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 1
  3
 111. Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 2
  2
 112. Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hồng Trứ đại nhân Giáp Tuất nguyên đán kỷ sự nguyên vận kỳ 3
  2
 113. Hoạ gia thúc Quýnh Hiên Hường Trứ đại nhân xuân nhật ngẫu ngâm nguyên vận
  2
 114. Giáp Tuất hạ tứ nguyệt giai Đông Chi thị tịnh tao đàn chư quân tử tái Đại Hàn ca cơ phiếm chu Thiên Mụ giang thứ Đông Chi tức cảnh nguyên vận
  2
 115. Hoạ thượng thư Thúc Thuyên đệ hạ nhật vũ hậu lương đình vãn diểu nguyên vận
  2
 116. Giáp Tuất thu thất nguyệt vọng tiền Triệu Phong thái thú Minh Đường Thái Văn Chánh giai Hải Lăng thái thú Tôn Thất Bàn đồng chư văn hữu huề tửu tịnh ca cơ phiếm chu Hương giang đắc cú tương thị hoạ vận dĩ đáp
  2
 117. Hoạ thượng thư Thúc Thuyên thị tích biệt từ
  2
 118. Giáp Tuất cửu nguyệt giai thi hữu sơn du hựu phỏng Tra Am, hoạ thượng thư Quất Đình tiên sinh xướng vận
  2
 119. Hựu tiền đề, hoạ thương thư Thúc Thuyên hiền đệ xướng vận
  2
 120. Hựu tiền đề, tự xướng
  2
 121. Giáp Tuất cửu nhật sơn du, hoạ Hồ Trai tiên sinh tứ tuyệt nguyên vận
  2
 122. Hoạ hộ bộ thượng thư Hồ Hữu Nguyên tiên sinh Giáp Tuất cửu nhật đăng Hải Vân sơn chi vận
  2
 123. Hựu phỏng Hữu Nguyên cửu nhật chi vận tự tả đăng lâm quang cảnh, Giáp Tuất cửu nhật sơn du
  2
 124. Giáp Tuất thu cửu nguyệt nhị thập bát nhật đắc Hồ Trai tiên sinh giai tác báo đạo bệnh thuyên chi hỷ hoạ vận dĩ phục
  2
 125. Giáp Tuất đông thập nguyệt thập tam nhật Thuỷ Trúc viên Hồ Hữu Nguyên tiên sinh huệ tống đan hà, phó trù nhân tác khoái chiêu đồng lân Lệ Viên công tử cộng chước lạc thậm nhân thành chuyết ngâm trí tạ
  2
 126. Giáp Tuất thập nhất nguyệt thập tứ nhật hoạ Phạm Ái Hoa tiên sinh tửu diên ngâm biệt nguyên vận
  2
 127. Hựu đáp hoạ Ái Hoa tiên sinh tái xướng nguyên vận
  2
 128. Giáp Tuất đông thập nhất nguyệt thập nhất nhật đáp Song Cử tiên sinh chiêu ẩm thư
  2
 129. Vô đề hồi văn, thứ Quất Đình tiên sinh thuận nghịch độc toàn văn
  2
 130. Vịnh Bắc sử Tô Tần
  2
 131. Ký phỏng y quan Lê tiên sinh tự Đình Thám, bộ hiệp tá Chu Khuê ký phỏng nguyên vận
  2
 132. Khấp Giao Tiều cố hữu, hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh nguyên vận
  2
 133. Quá Giao Tiều cố hữu trạch viên, hoạ Minh Châu Trần thị lang nguyên vận
  2
 134. Tài hoa thuyết, Giáp Tuất niên thời dư ngũ thập bát tuế
  2
 135. Ất Hợi xuân nhật ngẫu ngâm
  2
 136. Phụng hoạ Quýnh Hiên Hường Trứ quý thúc thất thập tự thuật
  2
 137. Kính phục Mộng Si tiên sinh “Khuê oán” giai tác
  2
 138. Hoạ giải nguyên Minh Châu Trần mỹ tự Trinh Cáp xuân nhật vịnh mai nguyên vận
  2
 139. Ất Hợi niên ngũ nguyệt kính độc đồng tôn tương tế phả phả trưởng Lạc Viên Tôn Thất Đàn tiên sinh “Thận độc ngôn chí” thi hoạ vận dĩ đáp
  2
 140. Thúc Dã tự ngộ thuyết, bộ Lạc Viên tiên sinh “Thận độc ngôn chí” nguyên vận
  2
 141. Hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận kỳ 1
  2
 142. Hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận kỳ 2
  2
 143. Ất Hợi thu sơ tài chính bộ trưởng Hữu Nguyên Hồ Đắc Khải tiên sinh du Bạch Mã sơn trịch thị giai tác hoạ vận dĩ thù
  2
 144. Hạ lục nguyệt vọng dạ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh giai khách tịnh nữ thi nhân đồng phiếm chu vu Hương giang đắc cú tương thị hoạ vận dĩ đáp
  2
 145. Ất Hợi bát nguyệt thập lục nhật khốc gia đệ Thúc Thuyên
  2
 146. Ất Hợi niên cửu nguyệt cửu nhật
  2
 147. Đông nguyệt đào hoa, bộ Minh Châu nguyên vận
  2
 148. Hoạ Bình Nam tiên sinh đề Duy tâm tạp chí nguyên vận
  2
 149. Ất Hợi niên lạp nguyệt sơ tam nhật thái thú Hà Ngái tiên sinh chiêu ẩm vu Triệu Phong phủ, lị đắc văn tiên sinh ái cơ “Thanh bình” diệu khúc lưu đề kỷ sự
  2
 150. Hoạ Triệu Phong thái thú Hà tiên sinh đăng Cầu sơn cảm tác nguyên vận
  1
 151. Bình Nam tiên sinh vãng Bắc kỳ đồng chư thân hữu du Tử Trầm sơn tự động giai tác trịch thị bộ vận dĩ đáp
  1
 152. Bính Tý niên lục thập tự thọ
  2
 153. Đáp hoạ Hồ Triệu Khanh vãng Nha Trang trị điền nghiệp nguyên vận
  2
 154. Thuỷ tiên, hoạ Minh Châu nguyên vận
  1
 155. Hoạ thượng thư trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinh lục thập tự thọ nguyên vận
  1
 156. Hoạ Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh mông thăng thị lang trí sĩ nguyên vận
  1
 157. Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh đáo hưu trí sự mông phụng sắc nhưng lưu sung ngự tiền soạn dịch chi chức chí ngâm tương thị bộ vận dĩ đáp
  1
 158. Hưu đình tạp hứng, bộ Kính Đình Ưng Trình tiên sinh Bính Tý xuân cảm tác nguyên vận
  1
 159. Bính Tý niên ngũ nguyệt vọng hậu giai thi hữu du Phong Nha động kính bộ Châu Khuê tiên sinh nguyên vận
  1
 160. Bình Thuận quan sát sứ Hà Thiếu Trai trịch thị mộ xuân hữu hoài Chi Tiên nữ thi sĩ giai tác bộ vận đáp phục
  1
 161. Bính Tý niên ngũ nguyệt nhị thập ngũ nhật du Tùng luật hải tấn hữu cảm
  1
 162. Nhị thập lục nhật dữ đồng du túc vu Hà Trung Hải Nhi ngư ông thuỷ sạn
  1
 163. Bính Tý hạ đề Phan Kính Chỉ Lăng Ba đình
  1
 164. Bính Tý hạ đề Việt Hải đình, bộ đình chủ Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai nguyên vận
  1
 165. Bính Tý thu bát nguyệt vọng hậu đáp hoạ Bình Thuận liêm hiến sứ Hà Thiếu Trai kỷ sự ký thị nguyên vận
  2
 166. Bính Tý cửu nguyệt cửu nhật giai Từ Quang thiền sư du Thiên Thai sơn
  1
 167. Hoạ Khánh Hoà phủ viện Hà Xuân Hải tiên sinh hoán hồi tài chính bộ tham tri lưu giản nguyên vận
  1
 168. Đáp tạ Ngộ Sinh tiên sinh đề tặng trúc chỉ phiến
  1
 169. Vịnh lạp
  1
 170. Điệp Thiếu Trai tiên sinh tịnh Chi Tiên nữ sĩ xướng hoạ tiền vận ký thị
  1
 171. Độc Gia Viên phu nhân tháo phỏng Tuyết Nham ni cô giai tác hữu cảm bộ vận trình chính
  1
 172. Hoạ Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận quan sát sứ lưu giản nguyên vận
  1
 173. Bính Tý thu cửu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm, bộ Quất Đình tiên sinh nguyên vận kỳ 1
  1
 174. Bính Tý thu cửu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm, bộ Quất Đình tiên sinh nguyên vận kỳ 2
  1
 175. Bính Tý thu cửu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm, bộ Quất Đình tiên sinh nguyên vận kỳ 3
  1
 176. Bính Tý hạ phỏng Từ Quang tự thượng nhân bất ngộ
  1
 177. Đinh Sửu chính nguyệt ký thị Bình Thuận quan sát sứ Thiếu Trai Hà tiên sinh
  1
 178. Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 1
  1
 179. Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 2
  1
 180. Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 3
  1
 181. Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 4
  1
 182. Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 1
  1
 183. Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 2
  1
 184. Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 3
  1
 185. Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 4
  1
 186. Đề Hữu Hạnh ca cơ trước ni cô cà sa tiểu ảnh
  1
 187. Hoạ Minh Châu Vân Bình liệt tiên sinh chu tải a Thanh phiếm ca nguyên vận
  1
 188. Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 1
  1
 189. Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 2
  1
 190. Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 3
  1
 191. Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 4 - Phóng vận
  1
 192. Đinh Sửu hạ ngũ nguyệt nhị thập vãn giai Hồ Trai Phạm tiên sinh vãng Quảng Trị phỏng Phan Kính Chỉ thi hữu tịch trung tức sự
  1
 193. Đinh Sửu lục nguyệt nhị thập ngũ vãn đáp xa tự Tùng tấn vãng Cam Lộ thưởng cảnh đồ trung tức sự
  1
 194. Hạ nhật nhàn khiển kính bộ Ngọc Anh nữ thi sĩ hoài cảm thi nguyên vận
  1
 195. Độc Thạch Hữu phu nhân tức Ngọc Anh nữ sĩ hoài cảm giai tác bộ vận kính trình
  1
 196. Đinh Sửu hạ lục nguyệt tiễn biệt Hồ Trai Phạm tiên sinh quy lý, bộ Châu Khuê nguyên vận
  1
 197. Phụng hoạ đường huynh hiệp tá Quất Đình tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận
  1
 198. Mậu Dần thu cựu thức đốc giáo Lê Tĩnh tiên sinh trùng phỏng chí hỷ
  1
 199. Khốc hữu nhân tang ngộ thiền kỷ bút
  1
 200. Độc Vân Hương nữ sĩ giai tác bộ vận phụng tục nhất thiên
  1
 201. Mậu Dần niên tứ nguyệt thập lục dạ thù An Lạc tự chủ kinh tế bộ trưởng Nguyễn Khoa Kỳ tiên sinh lục thập thọ chiêu ẩm
  1
 202. Hoạ lang trung Mặc Si tiên sinh dạ vũ bất mị độc báo
  1
 203. Hoạ các thần Trần Minh Châu mông dữ cáo hưu từ quy lưu giản nguyên vận
  1
 204. Vương tôn Vu Hương thị chiêu ẩm mông toạ khách Ninh Bình bố chánh trí sự Cúc Lâm tiên sinh đề tặng hoạ vận dĩ đáp
  1
 205. Mậu Dần niên thập nhất nguyệt nhật đăng Bạch Mã sơn
  1
 206. Phỏng An Sơn Tôn Thất Lưu tiên sinh viên cư quy hậu mông trịch giai chương ký thị hoạ vận dĩ đáp
  1
 207. Hoạ Bình Thuận niết sứ Thiếu Trai Hà Ngải tiên sinh Canh Thìn niên khai bút nguyên vận
  1
 208. Hoạ hiệp tá Chu Khuê Ưng tiên sinh thuỷ đình ngẫu hứng nguyên vận
  1
 209. Hoạ Chu Khanh Phạm tiên sinh ký hoài nguyên vận
  1
 210. Hoạ Cúc Lâm bố chánh trí sự Đỗ Kiêm Thiện tiên sinh ký hoài nguyên vận
  1
 211. Tiễn Triệu Phong thái thú Hà Thiếu Trai thăng bổ Bình Thuận án sát sứ
  1
 212. Hoạ ngự tiền văn phòng Thương Tá Hoàng Song Cử phó nhậm Bình Thuận tuần phủ lưu giản nguyên vận
  1
 213. Canh thìn cửu nhật hoạ đồng du Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận
  1
 214. Hoạ thái thường Tự Khanh Nguyễn Hải Văn tiên sinh ký hoài nguyên vận
  1
 215. Hoạ Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng tiên sinh Tân Tỵ thí bút nguyên vận
  1
 216. Đáp hoạ Bình Định quan sát sứ Hà Thiếu Trai trung thu cảm tác nguyên vận
  1
 217. Tân Tỵ trung thu phiếm nguyệt hữu hoài
  1
 218. Nhâm Ngọ xuân hoạ An Sơn Tôn Thất tiên sinh lục thập tự thọ nguyên vận
  1
 219. Thứ Mính Viên Huỳnh tiên sinh Nhâm Ngọ nguyên đán thí bút nguyên vận tự thuật
  1
 220. Độc báo kỷ sự
  1
 221. Lưu đề An Lạc tự kỳ 1
  1
 222. Lưu đề An Lạc tự kỳ 2
  1
 223. Lưu đề An Lạc tự kỳ 3
  1
 224. Phụng hoạ Chu Khuê tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận
  1
 225. Phụng hoạ Chu Khuê tiên sinh Tân Tỵ xuân thủ thí bút nguyên vận
  1
 226. Hoạ Từ Quang tự hoà thượng ngẫu ngâm tương thị nguyên vận
  1