Bao gồm những bài văn tế bằng quốc âm (chữ nôm) với nhiều đề tài của Nguyễn Bá Xuyến