Lý trưởng người ở phường Thuỷ Cơ, hiệu là Vạn Tang. Tiện nghi nay là Lý trưởng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)