“Thiên vấn” rồi “Chiêu hồn” cũng vậy
Không cách gì động khuấy quân vương
Mới hay thơ phú đường đường
Cũng thua sàm tấu của phường tiểu nhân

tửu tận tình do tại