Vẻ thu thấy từ nơi khói sóng
Ngâm thơ to cho bóng gần nghe
Sông Tương vầng nguyệt tròn vo
Như soi kẻ thức tỉnh cho muôn đời
Bờ sông ẩm hoa dời xa ngạn
Gió đưa hương cho đám người cầu
Kẻ ưa phỉnh nịnh cho dầu
Đến đây cũng chẳng hại đâu thánh thần.