Chỗ vua chết tam lư tự vẫn
Dân đất Kinh kính cẩn chiêu hồn
Bên đình hai thứ nỗi buồn
Xanh xanh thu sắc hoàng hôn xuống dần

tửu tận tình do tại