Người hùng không phải không nước mắt
Nhưng không rơi trong lúc biệt ly
Kiếm cầm, rượu uống, ra đi
Quyết không rầu rĩ nữ nhi thường tình
Rắn độc khi cắn nhằm tay nọ
Lập tức đem chặt nó cụt ngay
Chí hùng dũng cảm thế này
Biệt ly đâu có dứt day buồn rầu

tửu tận tình do tại