Vườn Trường Châu cỏ gai rậm rạp
Mây mưa xưa nay táp gió buồn
Nước mất là tại Ngô vương
Tây Thi sao lại là nguồn chê bai?

tửu tận tình do tại