Hôm nay uống rượu trước hoa,
Gượng vui một chút gọi là mượn say,
Chỉ buồn hoa nói thế này,
Nở ra đâu phải đắng cay người già.