Đông quân du lãm khắp trăm hoa,
Mẫu đơn đến lược được xem qua.
Không biết hoa kia ong đã chích.
Tử kim một nhánh phải vỡ oà.

tửu tận tình do tại