Có hồn sao chẳng lúc đau,
Không thời không muốn không cầu thích nghi.
Suối trong song trúc ai bì,
Thư phòng đâu chỗ ngâm thi luận bình.
Sông thu gợi ý thơ trinh,
Trời cao sáng láng tâm tình sáng theo.
Ai bì thu, dáng trong veo,
Xuất môn gậy guốc bấy nhiêu lên đường.

tửu tận tình do tại