Sáng tới chiều chỉ oanh mấp máy
Vén rèm nhìn chỉ thấy cỏ đồng
Đôi khi sân trước gió đông
Thổi ngàn cành liễu cong vòng về tây

tửu tận tình do tại