Canh thâu chưa ngủ hãy còn ngồi.
Gan ruột như dầu sục sục sôi.
Nghĩa gá ấp iu đành lỡ dở.
Công cho bú mớm chắc thôi rồi.
Quyết gìn giữ dạ tròn sau trước.
Biết cậy nhờ ai tỏ khúc nôi.
Non biển xiên xiên trời một góc.
Hỡi chồng ôi! Với hỡi con ôi!


Viết ở Ba Kè tháng 5 năm 1919 dương lịch.
Chú thích của chính tác giả.

Nguồn:
1. Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, Phan Đình Liễu, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990