Phục Ba nguyện thây vùi da ngựa
Lập công to Định Viễn hứa về
Đừng cho Hải Quật vào xe
Bắn tên như thủa lấy về Thiên San

tửu tận tình do tại