Thạch lựu trồng sân trước,
Phe phẩy lá tươi xanh.
Hoa đỏ màu như lửa,
Rực rỡ ánh lung linh.
Lung linh như sắc ngọc,
Nơi trú ngụ loài thiêng.
Có chim bay tới đậu,
Vỗ cánh hót bi thương.
Buồn hót vì chi cớ?
Hoa đỏ, quả chẳng thành.
Vỗ bụng dài than thở,
Không con ở sao đành.
Có con như trăng tỏ,
Không con sao tối tăm:
Trăng sáng muôn đời một,
Sao mờ lặn mất nhanh.
Ăn ở không tuỳ ý,
Cùng gạch ngói sánh ngang.
Ưu hoài dằng dặc nối,
Suốt đêm trường thở than.
Trằn trọc không thành giấc,
Bước rảo ra trước sân.
Bồi hồi về phòng lại,
Gió thổi khẽ lay màn.
Vén màn, thắt dải áo,
Lên dây dạo khúc tranh.
Khảng khái âm không dứt,
Sầu bi thả tiếng đàn.
Thu lệ lòng tự hỏi,
Cớ sao phụ vật linh?
Quế đợi sương nặng xuống,
Đâu cứ xuân hạ thành.
Quả muộn là quả tốt,
Mong lòng chàng cứ an.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.