06/10/2022 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc (Phục Ba duy nguyện lý thi hoàn)
寒下曲(伏波惟願裏屍還)

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2014 14:20

 

Nguyên tác

伏波惟願裏屍還,
定遠何須生入關?
莫遣隻輪歸海窟,
仍留一箭射天山。

Phiên âm

Phục Ba[1] duy nguyện lý thi hoàn,
Định Viễn[2] hà tu sinh nhập quan?
Mạc khiển chích luân quy Hải Quật[3],
Nhưng lưu nhất tiễn xạ Thiên San[4].

Dịch nghĩa

Phục Ba tướng quân thề da ngựa bọc thây,
Đâu cần phải như Đinh Viễn hứa sống sót trở về quan ải.
Đừng để cho một chiếc xe nào của địch quân trở lại Hải Quật.
Hãy bắn bằng mũi tên lấy lại núi Thiên San.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phục Ba nguyện thây vùi da ngựa
Lập công to Định Viễn hứa về
Đừng cho Hải Quật vào xe
Bắn tên như thủa lấy về Thiên San
[1] Tức Phục Ba tướng quân Mã Viện, danh tướng thời Đông Hán, từng thề quyết tử chiến, da ngựa bọc thây nơi chiến trường.
[2] Tức Định Viễn hầu Ban Siêu, danh tướng thời Đông Hán, có công hàng phục hơn năm chục chư hầu miền Tây Vực. Khi đem quân đi, Ban Siêu hứa sẽ còn sống trở về Ngọc Môn quan ca khúc khải hoàn.
[3] Tên hang động lớn ở tỉnh Thanh Hải ngày nay. Lúc đó vừa mới chiếm lại.
[4] Núi ở phía đông nam Tân Cương ngày nay. Thời Sơ Đường, mãnh tướng Tiết Nhân Quý lập công lớn ở núi này. Địch quân đông hơn mười vạn, tướng tới khiêu chiến 18 tên. Quý rút tên bắn 3 phát chết ngay 3 tướng, số còn lại xuống ngựa xin hàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Tái hạ khúc (Phục Ba duy nguyện lý thi hoàn)