Hoa liễu bay, tôi rời Lạc Dương,
Mai tàn tôi đã tới Tam Tương.
Mây trôi mau nhạt tình đời sống,
Tình biệt ly như sông biển trường.