早朝大明宮

銀燭朝天紫陌長,
禁城春色曉蒼蒼。
千條弱柳垂青瑣,
百囀流鶯繞建章。
劍佩聲隨玉墀步,
衣冠身惹御爐香。
共沐恩波鳳池上,
朝朝染翰侍君王。

 

Tảo triều Đại Minh cung

Ngân chúc triều thiên tử mạch trường,
Cấm thành xuân sắc hiểu thương thương.
Thiên điều nhược liễu thuỳ Thanh Toả,
Bách chuyển lưu oanh nhiễu Kiến Chương.
Kiếm bội thanh tuỳ ngọc trì bộ,
Y quan thân nhạ ngự lô hương.
Cộng mộc ân ba Phụng trì thượng,
Triêu triêu nhiễm hàn thị quân vương.

 

Dịch nghĩa

Đi chầu trên đường dài màu tím có đuốc bạc soi sáng
Buổi sáng sớm trong cung cấm vẻ xuân xanh tươi
Cả ngàn nhánh liễu mềm rủ xuống cung Thanh Toả
Hàng trăm chim oanh vừa bay vừa hót quanh cung Kiến Chương
Kiếm đeo kêu lách cách theo bước chân trên thềm ngọc
Áo mũ mang trên mình đượm hương từ lò trầm trong cung
Cùng được tắm gội sóng ơn vua trong ao Phụng Hoàng
Riêng ta sáng sáng đứng chấm bút vào mực hầu vua


Tháng 9 năm Chí Đức thứ 2 đời Đường Túc Tông, cha con An Lộc Sơn bị dẹp xong. Tháng 10, Túc Tông về kinh. Tháng 2 năm Chí Đức thứ 3, vua đổi thành năm Nguyên Càn, đại xá thiên hạ. Giả Chí khi đó làm Trung thư xá nhân, sau buổi triều viết bài này gửi hai tỉnh (Môn hạ tỉnh và Trung thư tỉnh). Đỗ Phủ khi đó làm Tả thập di tại Môn hạ tỉnh, Sầm Tham làm Tả bổ khuyết tại Trung thư tỉnh, Vương Duy làm Thái tử trung duẫn, đều có bài hoạ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đuốc rực tàn đêm trải tía đường
Màu xuân thành cấm sớm xanh dương
Ngàn cành liễu mượt rờn Thanh Toả
Trăm giọng oanh reo dậy Kiến Chuơng
Vòng kiếm rộn ràng theo bước ngọc
Cân đai ngan ngát toả lò hương
Sóng ân ao Phượng cùng chung hưởng
Đẫm bút ngày ngày giúp thánh vương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đuốc bạc chầu vua dặm tía dài
Màu xuân thành cấm thấm ban mai
Liễu Thanh Toả rũ tơ mềm mại
Oanh Kiến Chương kêu giọng bẻ bai
Bước nhẹ sân rồng khua kiếm bội
Hương thơm lò ngự ướp cân đai
Phụng Trì tắm gội ơn mưa móc
Văn bút hầu luôn cạnh ngọc giai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường đi chầu đuốc soi đủ sáng
Xuân xanh tươi buổi sớm trong cung
Liễu mềm Thanh Toả rủ buông
Chim oanh ríu rít Kiến Chương vui hoà
Kiếm lách cách khi qua thềm ngọc
Mũ áo thơm sực nức hương trầm
Sóng ân ao Phụng thấm nhuần
Ban mai bút mực riêng phần hầu vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đuốc sáng đi chầu đường tím dài,
Vẻ xuân buổi sáng xanh tươi hoài.
Liễu mềm ngàn nhánh cung Thanh Toả,
Quanh điện Kiến Chương oanh hót bay.
Lách cách kiếm kêu trên vách ngọc,
Lò trầm hương đượm xuống cân đai.
Phụng Hoàng tắm gội ơn mưa móc,
Chấm bút riêng ta hầu dưới ngai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời