Tại cửa kẽm hoa rơi xuân hết
Nơi xó trời ly biệt ngậm ngùi
Cùng là viễn khách một đôi
Hôm nay kẻ ở tiễn người ra đi

tửu tận tình do tại