送客之潞州

官柳青青匹馬嘶,
回風暮雨入銅鞮。
佳期別在春山裏,
應是人參五葉齊。

 

Tống khách chi Lộ Châu

Quan liễu thanh thanh thất mã tê,
Hồi phong mộ vũ nhập Đồng Đê.
Giai kỳ biệt tại xuân sơn lý,
Ưng thị nhân sâm ngũ diệp tề.

 

Dịch nghĩa

Cành liễu trên tay quan xanh xanh, ngựa đang cưỡi hý,
Đồng Đê nổi gió và mưa chiều.
Việc hôn lễ đã định tại miền núi xuân đó,
Sính lễ gồm nhân sâm loại có năm lá đều nhau.


Lộ Châu nay là thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành liễu xanh quan cầm ngựa hý
Đồng Đê đang nổi gió, mưa chiều
Hôn nhân đã định đôi điều
Nhân sâm năm lá phải đều mới ưng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan cầm cành liễu xanh xanh,
Đồng Đê nổi gió, ngựa nhanh mưa chiều.
Làng xuân hôn lễ định điều,
Nhân sâm sính lễ lá đều gồm năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời