Cành liễu xanh quan cầm ngựa hý
Đồng Đê đang nổi gió, mưa chiều
Hôn nhân đã định đôi điều
Nhân sâm năm lá phải đều mới ưng

tửu tận tình do tại