Mũ khăn gió thổi chẳng lạnh lùng,
Lừa chậm Hề nô cóng lại ngông.
Tương Dương không thể câu súc hạng,
Quay roi xa chỉ hướng Lộc Môn.

tửu tận tình do tại