Đón khách trà nước mũ sa,
Không là đạo sĩ cũng là người thơ.
Không đến vì sợ gió mưa,
Bóng râm ngoài cửa chỉ trơ bụi hồng.

tửu tận tình do tại