Sóng vừa in biếc cỏ vừa xanh
Không tạnh tìm hoa lỡ hẹn đành
Lối cỏ bùn nhiều vương cặp én
Cầu dương khói nhạt hót mình oanh
Núi vây như giữ xuân vườn cũ
Nước chảy chưa cày ấm ruộng ghềnh
Lối cũ mười năm thường vẫn mộng
Nơi nhiều thuyền đẹp ngắm nghiêng thành

tửu tận tình do tại