Ba Đông có chim đỗ quyên,
Đỗ quyên kêu xuân mọi miền hoa nở.
Ba Tây có chim đỗ quyên,
Đỗ quyên đề huyết hoa vỡ đáng thương.
Ba Đông, Ba Tây làm khách tha hương,
Giang Nam mỏi mắt một phương xa vời.
Đỗ quyên kêu hót khắp nơi,
Muôn hoa nở trắng, đầy trời sáng trăng.

tửu tận tình do tại