Trên lộ mịt mờ liễu trắng bay,
Đỗ quyên hoa nở, cuốc kêu gầy.
Năm năm bận việc chưa về được,
Trăng khói hận sầu vẫn bởi ai.

Mưa lác đác,
Gió rầu rầu,
Lệ rơi thấm áo kẻ bên lầu.
Ba lần vườn cũ hoa tàn tạ,
Người vẫn bên trời bóng khuất đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.