Nghe cuốc kêu bên ngoài rặng liễu
"Bất như quy" nối tiếp gọi nhau
Xuân về dễ người về há dễ
Cỏ xanh xanh tiễn nắng chiều sầu

tửu tận tình do tại