Xuân về khắp chốn nở hoa,
Hiếm hoi độc bộ không là Nam Y.
Nếu hoa biết khách nghĩ gì,
Nhiều lần vặn hỏi cớ chi không về.

tửu tận tình do tại