Trăng ngời sông chảy về đông,
Trong lành sương móc quạ vòng xuống nam,
Thiền quyên ai chẳng mến ham,
Quá canh ba vẫn đứng dòm ngoài hiên.

tửu tận tình do tại