Bên lối mòn là cây cỏ dại
Sông lững lờ bãi lại thê lương
Không mộ lớn ở Lộc Môn
Hạp cho nấm thấp dưới chôn học trò

tửu tận tình do tại