Bạc vàng chẳng tiếc gái mày ngài
Ba bốn cô nàng chọn để chơi
Múa hát vừa quen già yếu sức
Xuôi tay một sớm uổng công toi